SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Sterke daling in- en verkoopkosten, NEVI PMI® februari 51.7

NEVI-PMI-large-detailDe NEVI PMI® kwam in februari uit op 51.7. Dit was een verdere daling vergeleken met januari en het laagste cijfer sinds augustus 2014.

De lagere prijzen voor grondstoffen droegen bij aan de grootste daling van de inkoopprijzen sinds januari 2015. Dit leidde op zijn beurt tot degrootste verlaging van de verkoopprijzen in iets meer dan een jaar. 
De productieomvang steeg opnieuw, zij het in de kleinste mate in meer dan tweeënhalf jaar. Het aantal ontvangen nieuwe orders stagneerde, na 31 maanden van groei. Het aantal export orders was wel groter, al was deze groei de kleinste in drie maanden.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de tweede keer in drie maanden toe, zij het beperkt. Voor de twaalfde maand op rij groeide de werkgelegenheid. Deze groei was bescheiden, maar groter dan in januari.

De hoeveelheid ingekochte materialen daalde gering, maar wel voor de eerste keer in meer dan tweeënhalf jaar. De voorraad ingekochte materialen werd eveneens kleiner. Deze afname was bescheiden, maar wel de grootste sinds september 2015. De levertijden waren opnieuw langer. Deze verslechtering was echter dekleinste in zeventien maanden. De voorraad gereed product steeg bescheiden,maar wel in de grootste mate sinds maart 2008. 

'Groei vlakt af'
Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraarInkoopmanagement TU Eindhoven:
'De groei vertraging in de Nederlandse industrie zet door. De groei is duidelijk aan het afvlakken. Dat blijkt uit de NEVI Purchasing Managers’Index (PMI) van februari. Deze registreerde een waarde van 51.7, beduidendhoger dan de niet-groei grenswaarde van 50, maar toch lager dan voorgaande maanden (januari: 52.4). Na 31 maanden van onafgebroken groei bleef de binnenlandse vraag op het niveau van vorige maand. Niettemin zette de export door. Vooral producenten van consumptie artikelen en kapitaalgoederenboekten meer export orders. Een knappe prestatie als men de malaise in deoliesector beziet, waar internationaal de investeringen fors zijn afgenomen.Valt een snelle terugval van de groei in de industrie te verwachten? Ik denkhet niet. Reden: de dalende inkoopprijzen van olie, staal en anderegrondstoffen vertalen zich direct in sterk lagere verkoopprijzen. Samen meteen goede beheersing van de (voorraad)kosten weten Nederlandse producenten hierdoor hun concurrentiepositie te behouden. En de werkgelegenheid? Deze ijlt altijd na op de markt ontwikkelingen: ook in januari nam het aantalbanen in de industrie toe (werkgelegenheidsindex: 52.5). Kortom: geen redentot klagen op dit moment. Niettemin doen ondernemers er goed aan eventuele expansieplannen kritisch te bezien. Ik houd mijn rapportcijfer op 8.0.'

Drie deelindices uitgelicht:
Productie index
De Nederlandse producenten maakten in februari opnieuw melding van eengrotere productieomvang. Deze toename was echter bescheiden en de kleinstein eenendertig maanden. Er was sprake van een stijging van de productie bijde producenten van consumptiegoederen en halffabricaten, terwijl deproducenten van kapitaalgoederen een daling noteerden.

Voorraad gereed product index
De voorraad gereed product bij de Nederlandse productiebedrijven steeg infebruari voor de tweede maand op rij. Dit was de grootste stijging in bijnaacht jaar, al bleef deze bescheiden. De panelleden schreven de groterevoorraad eindproducten in sommige gevallen toe aan een vraag die beneden hetverwachte niveau lag.

Werkgelegenheid index
Er was in februari opnieuw sprake van een uitbreiding van depersoneelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven. Deze groei wasgroter dan in januari, maar bleef bescheiden. De gegevens wijzen erop dathet grotere aantal banen het gevolg was van de grotere productievereisten.Dit was de twaalfde maand op rij waarin de werkgelegenheid toenam.